Ansökningar till stiftelsen

Ansökan om forskningsbidrag kring Cystisk Fibros görs under fliken ”Forskning”.

Ansökan om bidrag för rekreationsresa görs under fliken ”Rekreation”. Läkarintyg bifogas, om inte den sökande tidigare beviljats bidrag från stiftelsen. I det fall sökanden har inkomst, skall uppgift om inkomstens storlek anges.